Intelektualac u tranziciji Realnost je simptom ideologije na vlasti  Piše: Zlatko Paković  29. decembar 2017. 17:00 Jednostavno rečeno, postoje društva koja napreduju i društva koja nazaduju, kao što postoje napredne, nadahnjujuće i nazadne, dep... Više

Amoralna ekvidistanca Prof. dr. Džemal Sokolović Kofi Annan, bivši Generalni sekretar UN, u svom izvještaju o Srebrenici iz 1999, za politiku međunarodne zajednice prema Bosni kaže da počiva na “amoralnoj ekvidistanci”. Prizma kroz koju međuna... Više